۳ هزار حساب بانکی مشکوک شناسایی شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه، با تأکید بر مبارزه جدی با همه کسانی که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند از جمله دانه‌درشت‌ها، گفت: همه کسانی که از امکانات کشور استفاده...