بانک سپه به دنبال مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها است