یادداشت دبیرکل بانک مرکزی: زنگ هشدار بانکی

افزایش حجم و نسبت مطالبات غیر جاری به کل مطالبات[۱] و انباشت آنها در طول زمان، آثار و پیامدهای ناگواری را برای سیستم بانکی کشور به دنبال داشته و تهدیدی جدی، هم برای بانک...