شاخص بهره‌وری بانک اقتصادنوین بهبود می یابد

وی اظهار داشت: برقراری انضباط مالی و مدیریت منابع و مصارف بانک، قائل شدن اولویت برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، تخصیص تسهیلات نظارت شده به مشتریان...