Daily Archive: مهر ۲۹, ۱۳۹۵

تاریخ نامه‌ محرمانه‌‌ای به امام دربند را برداشته و خوانده

تاریخ نامه‌ محرمانه‌‌ای به امام دربند را برداشته و خوانده

سرویس سبک‌زندگی فردا؛ محمدرضا جوان‌آراسته:کسى از آن سوى دیوارها، وقتى سربازى نبوده و چشم نگهبانى نمى‌دیده، کاغذى را به سنگى پیچیده و از بالاى دیوارها داخل زندان انداخته. نمانده و پیش از آن که...