باران سنگ پشت سنگ بوده

تاریخ اسب‌ها را دیده که افسار کشیده‌اند و ساربان‌ها را که راه کج کرده‌اند. تاریخ همراه کاروان بوده و کنار اسیران مى‌رفته و دیده سنگ‌ها که آمده چقدر جان مادرها را کبود کرده تا پناه فرزندان باشند و چقدر لباس‌هاى کهنه را رنگ خون زده. تاریخ از کنار اسیران که مى‌گذشته اشک‌هاى ام‌کلثوم را دیده و شنیده که زیر لب مى‌خوانده کسانى را مانند اسیران رومى بر اسب و شترهاى برهنه سوار کرده‌اند که جدشان، اسباب هدایت این مردم بود.

Author: رویکرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *